Дистанционный договор

Šis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes “Ziedikarmena” īpašnieku uzņēmumu SIA Limonium, vienotais reģistrācijas Nr. 50203515581, reģistrēts komercreģistrā 2020. gada 28.jūlijā, juridiskā adrese: Silciema iela 15 k-4 – 62, Rīga, LV-1024, (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu interneta tirdzniecības vietnē  (turpmāk tekstā – Patērētājs).

Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.ziedikarmena.lv interneta tirdzniecības vietnē.

Distances līguma spēkā stāšanās un izpildes laiks

1. Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Patērētājs ir veicis pasūtījumu ar Interneta, telefona vai citu tehnoloģisko līdzekļu palīdzību un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar e-pasta starpniecību.

Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

Pārdevējs apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk, kā 7 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Patērētāju, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu. Ja Pārdevējs nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka Patērētāja pasūtītā prece nav pieejama, tad Pārdevēja pienākums ir informēt par to Patērētāju.

2. Pirms Patērētājs ir uzņēmies distances līguma saistības vai piekritis piedāvājumam, Pārdevējs skaidri un saprotami sniedz patērētājam šādu informāciju:

Preces īpašības

1. Pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā. Papildus informācija tiek sniegta pēc Patērētāju pieprasījuma ar interneta, telefona vai citu tehnoloģisko līdzekļu palīdzību ne vēlāk kā 48 stundu laikā.

2. Prece kura tiek pāsūtīta, būs līdzīga fotoattēlam internetvietnē, kur tiek veikts pasūtījums.

Preču cenas

1. Visas cenas precēm interneta tirdzniecības vietnē “ziedikarmena.lv” uzrādītas eiro (EUR) kopā ar pievienotās vērtības nodokli (PVN 21. Preces cena ir tāda, kāda ir noradīta veiktajā pasūtījumā līdz saistību pilnai izpildei.

2. Izmaksas par preču piegādi Patērētājam nav iekļautas preces cenā, kas tiek veiktas Rīgā.

Pasūtījumu piegādes laiki, veidi un to izmaksas

1. Preču piegāde Latvijas teritorijā tiek veikta 1-4 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apmaksas (tas neattiecas uz pirkumiem pēc rezervācijas līdz 3 mēneša laikam). Pārdevējs veic preces piegādi Patērētāja norādītajā adresē saskaņā ar pasta piegādes noteikumiem un “ziedikarmena.lv” mājaslapā sadaļa “Preču Piegāde” noteiktajiem tarifiem. Patērētājs sūtīšanas izdevumu un preču apmaksu veic kopā, pirms preču piegādes no Pārdevēja.

Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā. Piegādes termiņi var mainīties atkarībā no piegādātāja īpašiem noteikumiem.

2. Veicot apmaiņu vai atpakaļ sūtīšanu, pārvadājuma risku uzņemas Patērētājs (izņemot ja Patērētājs izmanto atteikuma tiesības preces brāķa gadījumā, visus ar piegādi saistītos izdevumus sedz Pārdevējs).

Preču pasūtīšana

1. Pārdevējs apņemas piegādāt pircēja “ziedikarmena.lv” interneta tirdzniecības vietnē pasūtīto preci, bet Patērētājs apņemas pieņemt un apmaksāt pasūtīto preci, atkarībā no izvēlētā piegādes veida. Preces pasūtīšana uzskatāma par Patērētāja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo distances līgumu par pasūtītājās preces piegādi un par Patērētāja piekrišanu iegādāties pasūtīto preci par norādīto cenu. Patērētājs pasūta preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājaslapā “ziedikarmena.lv”.

2. Lai noformētu pasūtījumu, Patērētājam nepieciešams piereģistrēties – noformēt pasūtījumus Internetā var tikai reģistrēti lietotāji. Reģistrējoties kā lietotājs interneta vietnes “ziedikarmena.lv” Patērētājs apņemās iesniegt pareizus personīgus datus, reģistrēt savu īstu pilnu vārdu un izmantot esošo elektroniskā pasta adresi. Pēc pirkuma procesa pabeigšanas Patērētājs saņems e-pastu ar pasūtījuma apstiprinājumu un rēķinu, kas ir pasūtījuma veikšanas apstiprinājums, uzskatāms, ka Pārdevējs ir pieņēmis pircēja oferti, no savas puses ir pievienojies šim distances līgumam un šis distances līgums uzskatāms par noslēgtu starp Patērētāju un Pārdevēju.

3. Par jebkurām izmaiņām Patērētājs apņemas ne vēlāk kā 2 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju. Ja netiek saņemts rēķina apstiprinājums uz pircēja pasūtījumā norādīto e-pasta adresi, Pārdevējs nav pieņēmis pircēja oferti, nav pievienojies šim distances līgumam un Pārdevējam nav pienākuma izpildīt šādu pircēja pasūtījumu. Šādā gadījumā Patērētājam jāpārliecinās, vai viņš ir pasūtījumu noformējis atbilstoši Pārdevēja prasībāmun vai ir norādījis pareizu e-pasta adresi.

Pasūtījuma apmaksa

1. Apmaksa skaidrā naudā saņemot preci tirdzniecības vietnē:

“ziedikarmena.lv” un saņemot preci ar kurjera starfpniecību.

2. Ar pārskaitījumu bankā, internetbankā, PayPal.

Rēķina apmaksa jāveic 2 stundas laikā uz rēķinā norādīto kontu. Līdz naudas līdzekļu saņemšanai, pasūtītā prece tiek rezervēta noliktavā 2 stundu laikā pēc pasūtījuma pieņemšanas. Kad Pārdevējs saņems no Patērētāja maksājumu, pasūtījums tiks pieņemts un Patērētājam tiks nosūtīts par to paziņojums uz lietotāja profilā norādīto e-pastu. Tikai pēc apmaksas saņemšanas pasūtījums tiek pieņemts izpildē. Fiziskām personām veicot maksājumu, ailē ”Piezīmes” ir jānorāda pasūtījuma numurs.

Ar juridiskajām personām faktūrrēķina noformēšanai sazinās Pārdevējs. Pirkums tiks uzskatīts par apmaksātu pēc naudas ienākšanas internetveikala norēķinu kontā.

Maksājuma atgriešana

Pārdevējs var atsaukt pirkumu šādos gadījumos:

1. Bojāta prece

2. Piegādes laiki pārsniedz līguma noteiktos

3. Rodas citi pamatoti iemesli atcelt pirkumu

Samaksāto pirkuma summu Pārdevējs atgriezīs uz bankas kontu, no kura Patērētājs veic maksājumu ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā.

Garantija

1. Ja peces piegādes brīdī Patērētājs nenorāda uz preces bojājumiem, tad tiek uzskatīts, ka prece nav bojāta. 

Preču atgriešanas garantijas noteikumi.

1. Prece tiek pieņemta atpakaļ gadījumā ja prece ir bojāta.

Atteikuma tiesības un preču atgriešanas kārtība

1. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 2 stundu laikā un atgriezt Pārdevējam iegādāto preci. Patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Atteikuma tiesības, kārtību un termiņu kādā realizējamas atteikuma tiesības nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 – “Noteikumi par distances līgumu”.

2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita:

2.1. ja tiek iegādāta prece, – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi preci valdījumā

2.2. ja patērētājs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs ir ieguvusi valdījumā pēdējo preci

2.3. ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi valdījumā preces pēdējo partiju vai daļu

2.4. līgumiem par regulāru preču piegādi – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi valdījumā pirmo preci.

3. Patērētājs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no līguma informē pārdevēju, iesniedzot tam atteikuma veidlapu (tiek izsūtīta pēc Patērētāj pieprasījuma uz norādīto e-pastu adresi) vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja Patērētājs atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Patērētāja pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu. Pārdevējs ir tiesīgs nodrošināt patērētājam iespēju Pārdevēja tīmekļa vietnē elektroniskā veidā aizpildīt un iesniegt atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Šādā gadījumā Pārdevējs, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju (tai skaitā elektronisko pastu), nekavējoties paziņo patērētājam par atteikuma saņemšanu.

Patērētājs nosūta preci atpakaļ Pārdevējam vai nodod to Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

5. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ. Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par patērētāja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksā patērētājam viņa samaksāto naudas summu,izņemot Patērētāja samaksātos piegādes izdevumus. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Patērētājs, izņemot gadījumus, kad Patērētājs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un Patērētājam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā. Patērētājs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad Pārdevējs ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis Patērētāju, ka izmaksas jāsedz Patērētājam.

8. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības noteikumu par distances līgumu 22. punktā minētajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

8.1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts

8.2. preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā

8.3. prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta

8.4. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš

8.5. patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu

8.6. līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.

9. Piesakot Pārdevējam prasījumu par preces neatbilstību līguma noteikumiem, Patērētājs prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju. Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

Līgums tapis saskaņā ar normatīvajiem aktiem:

Patērētāju tiesību aizsardzības likums.

Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”.

Attiecības starp Patērētāju un Pārdevēju regulē šis distances līgums, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Patērētājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar Pārdevēju. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Veicot pasūtījumu interneta tirdzniecības vietnes “ziedikarmena.lv”, Patērētājs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt. Patērētājs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.